Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudiantat de grau / Normatives i Organització / Normativa d'avaluació curricular

Normativa d'avaluació curricular

Avaluació curricular

Totes les assignatures del pla d’estudis estan organitzades en blocs curriculars. Quan un estudiant ha cursat totes les assignatures d'un determinat bloc curricular es realitza l’avaluació curricular del bloc per a aquell estudiant. La responsabilitat d’aquesta avaluació és de la Comissió d’Avaluació Curricular (una Comissió diferent per a cada bloc). És aquesta Comissió la que decideix si l’estudiant ha superat o no el bloc. El Grau en Ciència i Enginyeria de Dades s'organitza en tres blocs curriculars

  • Fase Inicial: Està format per les 8 assignatures obligatòries que constitueixen els dos primers quadrimestres de la titulació: Àlgebra, Algorísmia i Programació I, Càlcul, Lògica Matemàtica i Discreta, Àlgebra i Càlcul Avançats, Algorísmia i Programació II, Computadors, Probabilitat i Estadística I
  • Obligatòries de 2n i 3r: Està format per les assignatures obligatòries de la titulació que es cursen durant 2n i 3r: Algorísmia i Programació III, Teoria de la Informació, Probabilitat i Estadística II, Senyals i Sistemes, Bases de Dades, Introducció al Processat Audiovisual, Optimització Matemàtica, Anàlisi de Dades, Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts, Aprenentatge Automàtic I i II, Bases de Dades Avançades, Emprenedoria i Innovació, Visualització de la Informació, Cerca i Anàlisi de la Informació, Processament del Llenguatge Oral i Escrit, Processament d'Imatge i Visió Artificial, Projectes d'Enginyeria, Temes Avançats d'Enginyeria de Dades I.
  • Avaluació Final : Està format per totes les assignatures no incloses en els blocs anteriors. En formen part les assignatures optatives,  Temes Avançats d'Enginyeria de Dades II i el Treball Final de Grau.

Aspectes generals de l'avaluació curricular

La Comissió d’Avaluació Curricular de cada bloc és responsable de l’avaluació curricular de tots els estudiants que han cursat totes les assignatures del bloc. Les Comissions d'Avaluació Curricular són sobiranes pel que fa als criteris aplicats, i tenen en compte les característiques específiques de les diferents promocions i dels actes d'avaluació. Les Comissions d'Avaluació Curricular es reuneixen al final de cada quadrimestre. Per a cada estudiant avaluat d’un bloc curricular, el resultat de l’avaluació ha d’indicar si l’estudiant ha superat el bloc o no. Si l’estudiant supera el bloc, les assignatures suspeses passen a tenir una qualificació numèrica de 5.0 i una valoració d’Aprovat. L’estudiant rep tots els crèdits del bloc, i no pot tornar-se a matricular de cap assignatura del bloc.

Quan un estudiant no supera el bloc llavors es diu que està Suspens de Qualificació. En aquest cas no es produeix cap modificació ni de les qualificacions numèriques ni de les valoracions del rendiment. L’estudiant haurà de repetir una o més de les assignatures del bloc per tal de millorar la seva situació per a la següent avaluació curricular.

Aspectes particulars de l'avaluació de la Fase Inicial

D'acord amb la normativa de permanència de la UPC, la Fase Inicial ha de ser superada en el termini màxim de quatre quadrimestres naturals a partir de la primera matrícula de l'estudiant que ingressa a la Facultat. En el cas d'estudiants de via lenta, se'ls permet matricular dues vegades el nombre de crèdits que formen part de la Fase Inicial (és a dir, poden matricular fins a 120 crèdits).

La Comissió d'Avaluació Curricular de la Fase Inicial ha establert que el següent és un requisit necessari per tal que l’estudiant pugui ser considerat per superar la fase inicial:

  • tenir totes les notes ≥ 3.5 i nota mitjana del bloc ≥ 5

Serà un requisit suficient per superar la fase inicial (sempre i quan no es donin altres circumstàncies negatives):

  • Tenir una nota mitjana del bloc ≥ 5 i com a molt 2 assignatures suspeses, ambdues amb nota ≥ 4.5, o bé
  • Tenir una nota mitjana del bloc ≥ 6 i com a molt 1 assignatura suspesa, amb nota ≥ 4

Es considera de forma positiva de cara al resultat de l'avaluació intentar superar totes les assignatures suspeses encara que tinguin una nota igual o superior a 4. La nota mitjana es calcula comptant la nota de totes les assignatures del bloc, les suspeses també.

 

Aspectes particulars de l'avaluació de les Obligatòries de 2n i 3r

La Comissió d'Avaluació Curricular d'aquest bloc ha establert que el següent és un requisit necessari per tal que l’estudiant pugui ser considerat per superar-lo:

  • Tenir totes les notes ≥ 4 i nota mitjana del bloc ≥ 5

Serà un requisit suficient per superar el bloc (sempre i quan no es donin altres circumstàncies negatives):

• Tenir una nota mitjana del bloc ≥ 6 i com a molt 2 assignatures suspeses, ambdues amb nota ≥ 4.5, o bé
• Tenir una nota mitjana del bloc ≥ 5 i com a molt 1 assignatura suspesa, amb nota ≥ 4.5

La nota mitjana es calcula comptant la nota de totes les assignatures del bloc, les suspeses també.