Comparteix:

Assignatures

Descripcions resumides de les assignatures

Comparteix:

Càlcul

El càlcul infinitesimal és la base de molts models i tècniques de la ciència i l’enginyeria, en particular l’optimització, que és cabdal en aprenentatge automàtic. El curs introdueix conceptes bàsics al voltant de les dues operacions bàsiques: La diferenciació i la integració.

Temari
 • Nombres
 • Funcions elementals
 • Funcions de diverses variables
 • Límits i continuïtat
 • Derivades
 • Integració
Més informació a la guia de l'assignatura.

Comparteix:

Àlgebra

En aquesta assignatura s’introduiran els conceptes d’àlgebra lineal necessaris per a desenvolupar l’anàlisi de dades i la seva visualització al llarg del grau. Estudiarem conceptes algebraics des del punt de vista de l’àlgebra matricial, però també des del geomètric i el numèric. Es posarà èmfasi en exemples provinents del camp de la computació, de la modelització de dades, i del tractament d’imatges.

Temari
 • Matrius
 • Espais vectorials
 • Aplicacions lineals
 • Diagonalització
 • Producte escalar
 • Descomposició en valors singulars
 • Matrius estocàstiques
Més informació a la guia de l'assignatura.

 

 

Comparteix:

Matemàtica Discreta i Lògica

La matemàtica discreta és la branca de les matemàtiques amb una relació més directa amb la teoria de la computació; de fet, el seu gran desenvolupament al segle passat es deu en bona part a l’aparició de la informàtica. El curs introdueix diverses matèries interrelacionades –lògica, aritmètica, combinatòria i teoria de grafs—, que són el fonament de la matemàtica discreta. La presentació dels temes farà èmfasi en els aspectes algorísmics i computacionals.

Temari
 • Càlcul proposicional i de primer ordre
 • Formes normals
 • Aritmètica d’enters i de polinomis
 • Enumeració bàsica
 • Equacions recurrents i funcions generadores
 • Probabilitat discreta
 • Grafs i digrafs
 • Arbres. Arbre generador minimal
 • Coloració de grafs. Algorismes
 • Fluxos en xarxes i aparellaments

 

 Més informació a la guia de l'assignatura.

 

Comparteix:

Algorísmia i Programació I

Comparteix:

Àlgebra i Càlcul II

Comparteix:

Probabilitat i Estadística I

Comparteix:

Computadors

Comparteix:

Algorísmia i Programació II

Comparteix:

Teoria de la Informació

Comparteix:

Probabilitat i Estadística II

Comparteix:

Senyals i Sistemes

 

Més informació a la guia de l'assignatura

 

Comparteix:

Bases de Dades

Comparteix:

Algorísmia i Programació III

Comparteix:

Optimització Matemàtica

Més informació a la guia de l'assignatura

Comparteix:

Anàlisi de Dades

Més informació a la guia de l'assignatura

Comparteix:

Introducció al Processat Audiovisual

 

Més informació a la guia de l'assignatura

 

Comparteix:

Aprenentatge Automàtic I

Comparteix:

Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts

Comparteix:

Visualització de la Informació

Comparteix:

Cerca i Anàlisi d’Informació